Svaz Modelářů ČR, Klub leteckých modelářů ČR

smcr

Svazu modelářů České republiky (dále jen „SMČR“), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zd

Bez ohledu na schopnosti každého jednotlivého modeláře a technické parametry modelu letadla musí modelář počítat s tím, že provozem modelu letadla může být způsobena škoda. S uvážením tohoto nebezpečí musí dodržovat nejen pravidla, která jsou stanovena obecnými právními předpisy, ale i zvláštní pravidla, která umožní dosáhnout přijatelné úrovně bezpečnosti při provozu modelů. raví, majetku a životním prostředí vydává tento „ Kodex leteckého modeláře“ (dále jen „KODEX“), který je považován za základ bezpečného provozování modelů letadel.

Cílem KODEXu je - předložit obecná pravidla chování leteckých modelářů

- informovat o možných rizicích provozu modelu letadla a stanovit pravidla pro předcházení jejich vzniku nebo jejich minimalizaci, 

- dodržováním pravidel podpořit zajištění bezpečnosti leteckého provozu,

- napomáhat leteckým modelářům porozumět problematice provozu civilního letectví,

- zvyšování ochrany zdraví, majetku, přírody a životního prostředí,

- posílit obecnou důvěru v bezpečnost provozu leteckých modelů na území ČR, ale i ne světě.

SMČR vyzývá všechny své členy sdružené v odbornosti leteckých modelářů, ale i další své členy sdružené pod jinými odbornostmi, kteří ve svém volnu provozují modely letadel, k dodržování tohoto KODEXu. SMČR zároveň vyzývá všechny ostatní osoby, které ve svém volnu provozují modely letadel, aby se k dodržování tohoto KODEXu dobrovolně přihlásili, případně aby se alespoň inspirovali v základních otázkách bezpečnosti provozu modelu letadla.

Zákonné předpisy a pravidla pro provoz leteckých modelů

Základním předpokladem je vědomí, že za provoz modelu zodpovídá a případné důsledky plynoucí z jeho provozování nese provozovatel - pilot modelu.

Na provoz modelů letadel se přímo nebo nepřímo vztahuje řada obecných právních a oborových předpisů. 

Obecná úprava obezřetného chování a důsledky vzniku případné škody při provozu leteckých modelů jsou obsaženy v zákonu č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku v platném znění.

Současná právní úprava civilního letectví a státní správy na úseku civilního letectví je obsažena v zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o civilním letectví“) a jeho prováděcím předpisu, jímž je vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na provoz modelů letadel s maximální vzletovou hmotností nad 20kg se vztahuje zákon č. 49/1997 Sb, o civilním letectví, v platném znění a příslušné prováděcí předpisy, které na takový model letadla pohlíží podle § 52 jako na letadlo bez pilota.

Na provoz modelů letadel pro soutěžní účely a pořádání soutěží modelů letadel se vztahuje Sportovní řád FAI, část 4 – letecké modelářství a Sportovní řád České republiky pro letecké modeláře (dále souhrnně jen „Pravidla“). 

Pro účely tohoto KODEXu se modelem letadla rozumí:

- model letadla určený pro sportovní a rekreační vyžití občanů, který je 

- těžší vzduchu

- omezených rozměrů

- s motorem nebo bez něj

- model letadla, který

- není schopen nést člověka 

- nelze provozovat mimo vid pilota

- není provozován za účelem zisku

Tímto se model letadla zásadně odlišuje od bezpilotních prostředků vyvinutých pro komerční, vládní, vojenské účely nebo vědecký výzkum.

Obecné zásady létání s modely 

span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Za rekreační létání se považuje nejen létání „pro radost“, ale i tréninkové lety s modely určenými pro sportovní účely, konané mimo organizované soutěžní akce pořádané pod hlavičkou organizací sdružující letecké modeláře.

Za sportovní létání se považují nejen jednotlivé soutěžní lety, ale i tréninkové a jiné lety, konané v rámci organizované akce pořádané pod hlavičkou organizace sdružující letecké modeláře.

Lety s modelem modelář provádí jen takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nejen osob a majetku na zemi, ale i ostatního účastníků letového provozu.

S výjimkou, kdy tak povolí provozovatel letiště, se lety modelu letadla nesmí provádět v bezprostřední blízkosti civilního nebo vojenského letiště.

Při létání s modelem v blízkosti letiště je povinností modeláře oznámit začátek létání na stanoviště řízení letového provozu a vyžádat si jeho souhlas s provozem modelu. Na stanoviště řízení letového provozu oznámí i ukončení látání s modelem.

Lety modelů modelář neprovádí v zakázaných, omezených a nebezpečných prostorech a ochranných pásmech. Modelář získá a pravidelně aktualizuje informace o těchto podmínkách v místě, kde hodlá provádět lety s modelem letadla, z veřejně dostupných zdrojů.

Model letadla se nesmí použít k přepravě nebezpečných látek nebo zařízení, které by mohly způsobit obecné ohrožení.

Model letadla se nesmí použít ke shazování předmětů za letu, které by svojí povahou mohly způsobit škodu na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

Modelář musí trvale udržovat vizuální kontakt s modelem letadla, přičemž i bez použití optických optických pomůcek musí být schopen rozpoznat přesnou polohu modelu ve vzduchu.

Lety modelů letadel by neměly být prováděny do větší výšky, než ve které je schopen bez použití optických pomůcek bezpečně rozpoznat polohu modelu a svým jednáním zabránit střetu s jinými uživateli vzdušného prostoru. Přitom je povinen respektovat stanovené třídy vzdušného prostoru a pravidla pohybu v nich. Za tímto účelem by se měl modelář trvale zdokonalovat v odhadu výšky letu svého modelu letadla. 

Modelář, který řídí model letadla, musí sám nebo s pomocí další osoby trvale sledovat okolí a letový provoz, přičemž musí dávat přednost velkým letadlům a včas se jim vyhýbat.

Let modelu letadla smí být prováděn jen tehdy, když dohlednost a hustota ostatního letového provozu umožňují pilotovi zabraňovat srážkám za letu, s výjimkou vzájemných srážek modelů letadel určených pro modelářský letecký souboj.

Pokud má modelář pochybnosti o své schopnosti dokončit bezpečně let nebo zjistí okolností, které by mohly vést k ohrožení letu modelu, osob a majetku na zemi nebo ostatního letového provozu, musí let modelu letadla v nejkratší možné době bezpečně ukončit. V případě, kdy by pokusem o bezpečné ukončení letu modelu mohlo dojít k ohrožení osob a majetku na zemi nebo ostatního letového provozu, musí se pokusit navést model letadla na místo, kde k ohrožení nedojde a model letadla případně obětovat.

Lety modelů letadel se nedoporučuje provádět v noci nebo za snížené viditelnosti.

S ohledem na technické parametry, zejména na hmotnost a rychlost modelu, by měl modelář při létání dodržovat bezpečné vzdálenosti od osob a majetku na zemi nebo ostatních účastníků letového provozu.

Jestliže to vyžadují konkrétní pravidla v příslušné kategorii, měl by modelář použít ochranné a bezpečnostní pomůcky, jak v průběhu soutěže nebo předváděcí akce, tak i při tréningu a rekreačním létání.

Modelář nebude provozovat svůj letecký model pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které by mohly negativně ovlivnit jeho schopnost při ovládání modelu.

Pořádání organizovaných akcí 

Při sportovním létání s modelem letadla musí modelář dodržovat bezpečnostní opatření stanovená pravidly a řídit se místními a doplňkovými bezpečnostními pravidly a pokyny vyhlášenými pořadatelem organizované akce.

Organizovanou akcí se rozumí nejen organizace a zajištění soutěže, ale i organizace a zajištění soustředění, propagačního vystoupení a setkání modelářů, organizací sdružující letecké modeláře

Pořadatel organizované akce je povinen zajistit pro její pořádání vhodnou plochu odpovídající zákonům, pravidlům, účelu a předpokládanému rozsahu pořádané akce.

Pořadatel organizované akce je povinen poskytnout účastníkům informaci o sjednaných výjimkách, místních a doplňkových bezpečnostních opatřeních.

Pořadatel organizované akce, která může svým provozem zasáhnout do chráněného prostoru civilního nebo vojenského letiště, je povinen o této akci informovat provozovatele letiště a domluvit s ním případná doplňková bezpečnostní opatření.

Pořadatel akce je povinen zajistit nejen bezpečnost účastníků akce, kteří se účastní aktivně létání, ale též všech přítomných osob jako jsou pořadatelé a návštěvníci akce. 

Při pořádání organizovaných akcí je povinností pořadatele vytýčit zřetelně jednotlivé prostory pro všechny zúčastněné osoby v odpovídajících bezpečných vzdálenostech . 

V případě, kdy provoz modelů letadel v souvislosti s akcí přesahuje svým charakterem obvyklé meze, poskytne pořadatel organizované akce včas Úřadu pro civilní letectví informaci obsahující předpokládané parametry modelářského provozu (průměrné a maximální charakteristiky modelů letadel, hustotu provozu, rozměry využívaného vzdušného prostoru, atd.) a domluví případná doplňková bezpečnostní opatření (např. vyznačení využívaného prostoru na zemi zřetelně viditelné ze vzduchu).

Modelář při létání s modelem letadla v rámci veřejného vystoupení musí dodržovat bezpečnostní opatření, místní pravidla a pokyny vyhlášené pořadatelem veřejného vystoupení.

Letecké modely jsou rozděleny do především podle způsobu pohybu ve vzdušném prostu a to:

- volné modely

- upoutané modely

- radiem řízené modely

Podle hmotnosti jsou modely rozděleny:

- modely letadel do 20ti kg vzletové hmotnosti

- modely letadel o vzletové hmotnosti od 20ti kg do 150 kg

- modely letadel o vzletové hmotnosti vyšší než 150 kg

Konkrétní zásady, bezpečnostní, stavební a soutěžní pravidla pro letecké modely do vzletové hmotnosti 20 kg jsou obsaženy v dokumentech Svazu modelářů České republiky: 

Sportovní řád Klubu leteckých modelářů České republiky obsahuje veškerá bezpečnostní, organizační, stavební a soutěžní pravidla pro provoz modelů, jejich stavbu a soutěžní pravidla pro konání soutěží podle národních pravidel.

Sportovní řád FAI (Sporting Code FAI ) – obsahuje bezpečnostní, organizační, stavební a soutěžní pravidla pro konání mezinárodních soutěží. Začíná obecnou částí, která specifikuje všechna pravidla a postupy spojené s činností leteckých modelářů a následují pravidla pro jednotlivé kategorie modelů.

Na modely letadel o vzletové hmotnosti od 20ti kg do 150 kg a na modely letadel o vzletové hmotnosti vyšší než 150 kg, se doposud vztahuje zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o civilním letectví“) a jeho prováděcím předpisu, jímž je vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 Schváleno předsednictvem KLeM ČR dne 8.11.2008