Modelářského klubu p.s. Model Club Orlicko 

IČO 70885834

Stanovy klubu

1.     Název, působnost a sídlo organizace

1.1.    Název organizace :

Modelářského klubu p.s. Model Club Orlicko

1.2.    IČO 70885834

1.3.    DIČ CZ70885834

1.4.    Registrační číslo SMČR – 53

1.5.    Sídlem organizace je  adresa předsedy

1.6.    Organizace používá zkratku MkMCO

1.7.    Organizace působí na regionálním území Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Žamberka a přilehlých obcí

2.     Charakteristika, poslání a hlavní úkoly

2.1.     Modelářský klub p.s. Model Club Orlicko ( dále jen klub ) je dobrovolnou sportovní, zájmovou a technickou organizací sdružující především letecké modeláře.

2.2.    Základním posláním a hlavními cíli klubu je organizování, podpora a propagace letecko modelářského sportu zejména:

2.2.1. Vytváření podmínek pro realizaci letecko modelářské činnosti členů klubu.

2.2.2. Spolupráce se SMČR.

2.2.3. Organizování soutěží, případně podpora členů, kteří na soutěžích klub zastupují.

2.2.4. Podpora práce s mládeží.

2.2.5. Spolupráce s jinými společenskými a sportovními organizacemi.

3.     Členství

3.1.    Členství v Klub je dobrovolné. Členem se může stát každý občan ČR, který podá písemnou přihlášku, nebo ústně požádá o členství v klubu. Zaplatí členský příspěvek, ztotožní se s právy a povinnostmi člena podle stanov klubu a převezme členský průkaz. Členem Klub se může stát i cizí státní příslušník, který má trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území ČR. Členství dětí do 15ti let je vázáno na souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.

3.2.    Členství v Klub zaniká :

3.2.1. Na základě žádosti člena klubu.

3.2.2. Nezaplacením členských příspěvků ani po opakované výzvě. Dva roky po sobě.

3.2.3. Vyloučením :

3.2.3.1.    Toto je mimořádný způsob zániku členství, který lze použít pouze při mimořádně závažném porušení členských povinností, modelářské a společenské morálky.

3.2.3.2.    O vyloučení člena rozhoduje výroční členská schůze Klub a to 2/3 většinou hlasů všech členů klubu. Rozhodnutí výroční členské schůze klubu má konečnou platnost.

4.     Organizační uspořádání Klub

4.1.    Je založeno na principech demokracie a dobrovolnosti.

4.2.    Klub vytváří orgány, kterými zajišťuje činnost vyplývající z bodu 2. stanov. Orgány klubu tvoří:

4.2.1. Výroční členská schůze klubu.

4.2.2. Předsednictvo klubu.

4.2.3. Předseda

4.3.         Volby předsednictva klub, se provádějí tajným hlasováním. Volí se tři členové předsednictva. Volby jsou právoplatné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů klubu. Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi největší počet hlasů přítomných členů. Hlasovací lístek obsahuje všechna jména členů a každý člen na hlasovacím lístku zaškrtne tři členy předsednictva.

4.4.         Předseda se volí na základě návrhu členů klubu. O každém návrhu se hlasuje samostatně a veřejně. Předsedou se stává ten, kdo obdrží největší počet hlasů přítomných členů. Volby jsou právoplatné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů klubu.

4.5.         Klub nebo jeho orgány zanikají, usnese-li se na tom výroční členská schůze nejméně 2/3 většinou hlasů všech členů klubu.


5.     Výroční členská schůze klubu

5.1.    Výroční členská schůze klubu je nejvyšším orgánem klubu. Je svolávána předsednictvem klubu nejméně 1x za rok a to písemnou formou (elektronicky),  minimálně 14 dnů před datem konání.

5.2.    Projednává a schvaluje zprávu předsedy o činnosti klubu a jeho hospodaření.

5.3.    Určuje hlavní dlouhodobé cíle a úkoly klubu.

5.4.    Schvaluje stanovy.

5.5.    Volí předsednictvo a předsedu, jednou za 4 roky.

5.6.    Usnáší se o zániku klubu.

6.     Předsednictvo

6.1.      Předsednictvo klubu je nejvyšším výkonným orgánem klubu mezi výročními schůzemi klubu. Tvoří jej předseda a členové Z nichž jeden plní kontrolní funkci .

6.2.      Při svém jednání rozhoduje většinou hlasů přítomných, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

6.3.      Plní úkoly vyplývající z čl. 2.2.

6.4.      Schází se podle potřeby.

6.5.      Člen předsednictva plnící kontrolní funkci kontroluje:

6.5.1. Dodržování stanov a dalších norem klubu.

6.5.2. Hospodaření klubu.

6.5.3. Prověřuje připomínky, náměty a stížnosti k činnosti klubu a jeho orgánů

7.     Předseda

7.1.     je statutárním zástupcem klubu. Řídí činnost předsednictva. Jako jediný je oprávněn podepisovat smlouvy klubu a  jednat jménem klubu. Odpovídá za hospodaření klubu a nese za hospodaření klubu trestně právní odpovědnost.

                                            

8.     Práva a povinnosti členů klubu

8.1.    Práva členů

8.1.1. Každý člen klubu starší 18 let má právo volit.

8.1.2. Každý člen klubu starší 18 let má právo být volen.

8.1.3. Každý člen má právo zúčastňovat se akcí pořádaných klubem

8.1.4. Každý člen má právo podávat ústní a písemné návrhy a námitky k činnosti klubu.

8.1.5. Členové klubu mají právo používat symboliku (vlajku, prapor, znak, odznaky) klubu.

8.2.    Povinností členů

8.2.1. Platit včas klubu členské příspěvky za dané období.

8.2.2. Řídit se stanovami klubu.

8.2.3. Podílet se na údržbě letové plochy.

8.2.4. Hospodárně zacházet se svěřeným majetkem a finančními prostředky klubu.

8.2.5. Jednat ve prospěch klubu a chránit dobré jméno klubu.

9.     Majetkové a finanční zdroje a vztahy

9.1.         Majetkové a finanční zdroje klubu tvoří:

9.1.1. Členské příspěvky.

9.1.2. Dotace a příspěvky státu.

9.1.3. Výnosy ze sportovních a společenských akcí klubu, popř. podíl na výnosu z těchto akcí.

9.1.4. Příspěvky a dary sponzorů, přispěvatelů a jiných plátců včetně zahraničních.

9.1.5. Výnosy z reklam.

9.1.6. Výnosy z činnosti v základním poslání.

9.1.7. Jiné výnosy.

9.2.         Majetkové a finanční vztahy

9.2.1. Majetek klubu získaný vlastní činností je majetkem klubu.

9.2.2. Vztahy zde neuvedené budou řešeny dle potřeby vždy písemným ujednáním s příslušnými osobami podle obecně platných zákonů.

9.3.         Majetkové vypořádání v případě zániku klubu. Majetek bude rozdělen stejným dílem mezi členy klubu, kteří jsou v evidenci klubu ke dni zániku.

10.  Závěrečná ustanovení

10.1.    Stanov klubu vycházejí ze stanov SMČR

10.2.    Datum platnosti od 1.5.2016